กฏหมายระเบียบข้อบังคับ

Share Buttons
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พรบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554)

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพ้นจากราชการไปแล้วอันมิใช่เพราะเหตุตาย
ปัญหาว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานการศึกษาก่อนวันที่ 30 ธค.2550 อันเป็นวันที่ พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 มีใช้บังคับ จะต้องพิจารณาการรับรองมาตรฐานการศึกษาต่อไปหรือไม่
ปัญหาว่ามหาวิทยาลัยจะต้องประกาศจัดตั้งส่วนงานภายในที่ได้รับการจัดตั้งก่อนวันที่ พรบ.การบริหารส่วนงานภายใจของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับ หรือไม่ และอธิการบดีจะมอบอำนาจให้คณบดีส่วนงานภายในดังกล่าวปฏิบัติราชการแทนได้หรือไม่
การห้ามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผุ้แทนราษฏร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง “คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
กฏ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11
พ.ศ.2550
กฏ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
กฏก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
กฏ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ… (เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษาเตรียมการเพื่อออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย)
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย
์ พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ก.พ.อ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ.2549
กฏ ก.พ.อ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
กฏ ก.พ.อ.ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
มาตรฐานการอุทธรณ์โทภาคฑัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กฏก.พ.อ.ว่าด้วยเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการการนับวันรับราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง
มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547